Ganze Zahlen

Basistext - Ganze Zahlen
Basistext-Ganze_Zahlen.pdf
Adobe Acrobat Dokument 62.8 KB
Aufgaben - Ganze Zahlen Multiplikation
Aufgaben-Ganze_Zahlen_Multiplikation.pdf
Adobe Acrobat Dokument 28.1 KB
Lösungen - Ganze Zahlen Multiplikation
Aufgaben-Ganze_Zahlen_Multiplikation-Lös
Adobe Acrobat Dokument 27.0 KB
Aufgaben - Ganze Zahlen Addition
Aufgaben-Ganze_Zahlen_Addition.pdf
Adobe Acrobat Dokument 24.9 KB
Lösungen - Ganze Zahlen Addition
Aufgaben-Ganze_Zahlen_Addition-Lösungen.
Adobe Acrobat Dokument 23.9 KB
gemischte Aufgaben - Ganze Zahlen
Aufgaben-Ganze_Zahlen_gemischt.pdf
Adobe Acrobat Dokument 32.3 KB
Lösungen -gemischte Aufgaben Ganze Zahlen
Aufgaben-Ganze_Zahlen_gemischt-Lösung.pd
Adobe Acrobat Dokument 32.6 KB
Zahlenmauern- Ganze Zahlen - Addition
Zahlenmauern-Ganze_Zahlen_Addition.pdf
Adobe Acrobat Dokument 208.3 KB
Lösungen - Zahlenmauern Ganze Zahlen - Addition
Zahlenmauern-Ganze_Zahlen_Addition-Lösun
Adobe Acrobat Dokument 294.3 KB
Zahlenmauern - Ganze Zahlen - Multiplikation
Zahlenmauern-Ganze_Zahlen_Multiplikation
Adobe Acrobat Dokument 214.0 KB
Lösungen - Zahlenmauern Ganze Zahlen - Multiplikation
Zahlenmauern-Ganze_Zahlen_Multiplikation
Adobe Acrobat Dokument 274.1 KB